Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

27 juni 2024

Klimaatfatalisme: Omgaan met de ‘wickedness’ van de klimaatcrisis

Wereldwijd denken steeds meer – en met name jonge – burgers dat de mensheid de klimaatcrisis niet het hoofd zal bieden. Dit fatalisme uit zich in verschillende, onproductieve gedragsrichtingen: opgeven,…

27-06-2024
Klimaatfatalisme: Omgaan met de ‘wickedness’ van de klimaatcrisis
13 juni 2024

De democratische rechtsstaat onder druk?

Het vertrouwen in de democratische rechtsstaat is in
Nederland traditioneel hoog, maar recente
ontwikkelingen duiden op een sluipende afbreuk: Het
geweld tegen politici en politieambtenaren neemt toe,
de rechtspraak lijkt overbelast, moorden op journalisten
zijn terug van weggeweest, politici twijfelen openlijk
over rechtsstatelijke elementen en de georganiseerde
(drugs)criminaliteit zet de rechtsstaat verder onder
druk. De watersector is inherent afhankelijk van een
gezonde rechtsstaat: Een stijgende juridisering vraagt
om rechtsstatelijke capaciteiten. Daarnaast kan alleen in
een stabiele rechtsstatelijke omgeving gestuurd worden
op langdurige veranderprocessen, zoals
duurzaamheidstransities. Bovendien valt eens verloren
geraakt vertrouwen uitermate moeilijk te herstellen.

13-06-2024
De democratische rechtsstaat onder druk?
22 april 2024

Terugkeer grote zoogdieren

De afgelopen eeuwen zijn de populaties grote zoogdieren door onder andere de jacht, maar ook milieuvervuiling, het verdwijnen van leefgebieden en de toename van menselijke bedreigingen zoals verkeer, drastisch gereduceerd…

22-04-2024
Terugkeer grote zoogdieren
1 februari 2024

Circulaire Economie doelstellingen voor 2050 en de impact op de (drink)watersector

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, maar de recente Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 benadrukt dat de doelen voor 2030 met de huidige trends en beleidsmaatregelen onhaalbaar…

01-02-2024
Circulaire Economie doelstellingen voor 2050 en de impact op de (drink)watersector
20 december 2023

Omgaan met complexiteit en een stapeling van doelen: van nexus-denken naar integratie-experts

Drinkwaterbedrijven krijgen te maken met steeds meer doelen die stapelen en soms tegenstrijdig kunnen zijn. Zij staan voor de uitdaging hoe ze niet alleen kwaliteit en kosten kunnen waarborgen maar…

20-12-2023
Omgaan met complexiteit en een stapeling van doelen: van nexus-denken naar integratie-experts

Target Enrichment voor moleculaire analysemethoden

Om beter inzicht te krijgen in de drinkwaterkwaliteit en de potentiële bedreigingen is het noodzakelijk om zeer lage concentraties pathogenen te kunnen detecteren. Bij het gebruik van gebruik van moleculaire…

20-12-2023
Target Enrichment voor moleculaire analysemethoden

Het Symbioceen – ecocentrisch denken in de distributie van drinkwater

In de media klinkt steeds vaker “de wal keert het schip”, wijzend op de onhoudbare menselijke belasting op planeet Aarde. Dit roept (confronterende) vragen op: hoe zijn we op dit…

20-12-2023
Het Symbioceen – ecocentrisch denken in de distributie van drinkwater
7 december 2023

De menselijke maat

In de samenleving groeit de roep om de menselijk maat terug te brengen. Het vertrouwen tussen de overheid en haar burgers moet hersteld worden. Er moet weer aandacht komen voor…

07-12-2023
De menselijke maat
20 november 2023

Klimaatscenario’s, -kantelpunten en -extremen

Ondanks de enorme inspanning van de wereldwijde gemeenschap van klimaatwetenschappers en hun indrukwekkende en respect afdwingende opbrengsten, lijken we keer op keer te worden verrast door extreem weer en de…

20-11-2023
Klimaatscenario’s, -kantelpunten en -extremen
17 november 2023

Water in de verkiezingsprogramma’s

Water klimt op de ladder van publieke discussie. Door de droogte van de laatste jaren en de slechte staat van ons oppervlaktewater neemt de maatschappelijke aandacht voor water gerelateerde vraagstukken…

17-11-2023
Water in de verkiezingsprogramma’s
31 oktober 2023

Uitholling van de publieke sector

De publieke sector staat wereldwijd onder toenemende druk, en de rol van consultancybureaus in het vormgeven van beleid en besluitvorming wordt steeds controversiëler. Kritische stemmen, zoals econoom Mariana Mazzucato, benadrukken…

31-10-2023
Uitholling van de publieke sector
17 oktober 2023

Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

Sinds de opkomst van #MeToo op sociale media en het aan het licht komen van grensoverschrijdend gedrag binnen verschillende organisaties, zoals  the Voice of Holland, NOS Sport, Rijksuniversiteit Groningen, debatcentrum…

17-10-2023
Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag
17 augustus 2023

Donnan Dialyse

Donnan Dialyse (DD) is een recent opkomende technologie die mogelijkheden biedt voor de (drink)watersector voor hergebruik van mineralen (ionen). Het  is een selectieve ionen-wisseltechnologie op basis van ionen-wisselmembranen. Deze technologie…

17-08-2023
Donnan Dialyse

Kaders voor en kansen van open data

Uitgesproken voorstanders van open data, welke (soms onder voorwaarden) vrij gebruikt, gewijzigd en gedeeld kunnen worden door iedereen voor ieder doel, zijn te vinden in de academische wereld, maar ook bij nationale en Europese overheden. De EU maakt het verplicht om steeds meer data te delen. Vanuit het onderzoek worden de voordelen van het delen van data steeds duidelijker. Ten slotte beloven ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie op korte termijn ongeëvenaarde mogelijkheden voor het vinden en analyseren van data, mits deze vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar, kortweg FAIR, zijn. Dit samenspel van ontwikkelingen leidt tot een kanteling van het speelveld ten faveure van het delen en exploiteren van veel meer data. Vanuit het oogpunt van wederkerigheid is het wenselijk dat waterorganisaties in gelijke mate hun data delen, waarbij een adagium als “open, tenzij” een goed uitgangspunt is.  De publieke drinkwaterbedrijven kunnen hierin een trekkersrol spelen, aangezien zij niet beperkt worden door private bedrijfsmodellen.

17-08-2023
Kaders voor en kansen van open data
4 juli 2023

Naar een herordening voor ruimtelijke ontwikkeling in Nederland?

Met het coalitieakkoord uit 2022 is de ambitie uitgesproken om ‘Water en bodem sturend’ te laten zijn voor de toekomstige inrichting van het land. Deze roep om een sturende functie…

04-07-2023
Naar een herordening voor ruimtelijke ontwikkeling in Nederland?
17 januari 2023

Data in roerige tijden: impulsen en kaders

De COVID-pandemie vanaf maart 2020 heeft vele zaken in ons dagelijks leven plotsklaps veranderd. Sommigen noemen de COVID-crisis de Grote Digitale Versneller voor economisch ontwikkelde samenlevingen. Voor het aanwijzen van…

17-01-2023
Data in roerige tijden: impulsen en kaders

Stedelijke ontwikkeling: sneller, groter en samen in onder- en bovengrond

Deze trendalert beschrijft een mogelijke samenwerkingsvorm voor stedelijke planning en uitvoering. In 2035 wordt een wijk heringericht in het denkbeeldige Uniestad. De energietransitie is in volle gang en om de…

17-01-2023
Stedelijke ontwikkeling: sneller, groter en samen in onder- en bovengrond

De val van de middenklasse?

Deze winter rapporteerden verschillende media over “tweeverdieners bij de voedselbank” als gevolg van acute financiële problemen. Is dit incidenteel of is hier sprake van een trend? In 2017 wees de…

17-01-2023
De val van de middenklasse?
20 december 2022

CRISPR-Cas voor de drinkwatermicrobiologie?

Sinds de ontwikkeling van toepassingen van het CRISPR-Cas systeem komen er regelmatig veelbelovende mogelijkheden in het nieuws. Deze nieuwe mogelijkheden richten zich vooral op het gebruik van CRISPR-Cas voor het…

20-12-2022
CRISPR-Cas voor de drinkwatermicrobiologie?
19 december 2022

Burn-Out Bore-Out

Burn-out, en een aanverwante aandoening, bore-out, worden veelal gedefinieerd als werkgerelateerde problemen. Eén op de zes werkenden ervaart burnoutklachten. Burn-out is dus een groot maatschappelijk probleem. Toch worden de oplossingen…

19-12-2022
Burn-Out Bore-Out
7 december 2022

Anti-scaling magnetic treatment

Scaling in drinking water is being prevented by applying magnetism. A universally agreed mechanism, behind magnetism, is not yet available. Anti-scaling magnetism has been shown to be effective by real…

07-12-2022
Anti-scaling magnetic treatment
10 november 2022

Are we ready to be plugged?

Web3, de Metaverse, NFT’s, Bitcoin, blockchain; er vinden tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van digitale technologie. Deze trendalert gaat in op hoe deze ontwikkelingen samenhangen en welke invloed zij kunnen hebben op de watersector. Zou online consumentisme kunnen leiden tot waterbesparing in de toekomst? Of, wordt de watervoetafdruk van het opslaan en verplaatsen van data dermate groot dat het de watersector juist onder druk zet?

10-11-2022
Are we ready to be plugged?
19 oktober 2022

Energieonafhankelijkheid drinkwaterbedrijven

Bij drinkwaterbedrijven staat de leveringszekerheid van energie, met name van elektriciteit, hoog op de agenda. Door complexe geopolitieke situaties neemt de druk op de elektriciteitslevering toe met hoge energieprijzen tot…

19-10-2022
Energieonafhankelijkheid drinkwaterbedrijven

Impact van gezondheidskundige grenswaarden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek voor de watersector

Een gezondheidskundige richtwaarde geeft de hoeveelheid van een chemische verontreiniging (antropogene stof) in voedsel of drinkwater weer die bij levenslange consumptie geen (onacceptabel) gezondheidsrisico oplevert. Een richtwaarde wordt gebaseerd op…

19-10-2022
Impact van gezondheidskundige grenswaarden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek voor de watersector
14 oktober 2022

Infantilisering van de maatschappij

Deze trendalert bespreekt de infantilisering van de maatschappij in relatie tot consumentengedrag. De infantilisering van de maatschappij is een sociologisch fenomeen waarbij volwassenen worden behandeld als kinderen. Bedrijven en media…

14-10-2022
Infantilisering van de maatschappij
29 augustus 2022

Stoffenproblematiek: van meer stoffen tot minder biodiversiteit en gezondheid

De berichtgeving rondom de schadelijkheid van stoffen is enorm. Claims dat vervuiling de vruchtbaarheid van diverse dieren af doet nemen worden afgewisseld met nieuws over neurologische aandoeningen, zoals de ziekte…

29-08-2022
Stoffenproblematiek: van meer stoffen tot minder biodiversiteit en gezondheid
20 juli 2022

Wavelet analyse: ontcijferen van verborgen informatie in tijdreeksen

In de watersector wordt heel wat afgemeten en zijn inmiddels veel tijdreeksen verzameld. Maar wat moeten we met al die (hoogfrequente) gegevens? Wavelet analyse, een signaalverwerkingstechniek die steeds toegankelijker is…

20-07-2022
Wavelet analyse: ontcijferen van verborgen informatie in tijdreeksen
10 juni 2022

Onteigening als uitweg

Om aan de Europese natuurdoelstellingen te voldoen moet de stikstofdepositie verlaagd worden in Nederland en in België. De Nederlandse Aanpak Stikstof richt zich onder andere op het verminderen van de…

10-06-2022
Onteigening als uitweg
18 mei 2022

Hydrothermische conversie van (bio)massa: bron van koolstof in een all-electric toekomst

Als we in de toekomst nog nauwelijks gebruik maken van fossiele brandstoffen, ontstaat er bij de chemische industrie behoefte aan een ander koolstofbron. (Bio)massa in alle denkbare vormen is daarvoor de belangrijkste kandidaat. Ook de watersector kan leverancier zijn van (bio)massa. Denk daarbij aan waterzuiveringsslib en bermmaaisel bij de waterschappen maar ook biomassastromen die vrijkomen bij het beheer van de natuurgebieden rondom winnings- en infiltratielocaties van de drinkwaterbedrijven. De opkomst van innovatieve hydrothermische methoden voor conversie van (bio)massa leidt tot vragen over wat de technisch – en economisch meest optimale route is voor een (bio)massastroom.

18-05-2022
Hydrothermische conversie van (bio)massa: bron van koolstof in een all-electric toekomst
14 april 2022

Trendcast: De Spektakeldemocratie

“In de spektakeldemocratie is het volk een publiek dat op sleeptouw wordt genomen, zijn politici performers en is politiek conflict een commercieel product.” (Decreus, T. 2020. Spektakeldemocratie. Uitgeverij Epo, Antwerp.)…

14-04-2022
Trendcast: De Spektakeldemocratie
1 maart 2022

Meer opa’s en oma’s in 2050: ook zonder corona babyboom?

Aanleiding voor deze trendalert was een recente verkenning van de bevolking in 2050 door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Centraal Bureau van Statistiek. Demografische trends in bijvoorbeeld geboortecijfers,…

01-03-2022
Meer opa’s en oma’s in 2050: ook zonder corona babyboom?
28 januari 2022

Zichzelf programmerende computers

De digitale revolutie heeft de afgelopen decennia een grote invloed op ons dagelijks leven gehad en ook de watersector komt wat dit betreft op stoom. Het is in vrijwel ieder…

28-01-2022
Zichzelf programmerende computers
25 december 2021

Collapsologie en diepe adaptatie

Er zijn wetenschappers die menen dat extreme klimaatverandering die ons mogelijk op korte termijn te wachten staat tot het ineenstorten van de maatschappij zal leiden. Een recentelijk opgekomen tak van…

25-12-2021
Collapsologie en diepe adaptatie
22 november 2021

Coronacrisis als innovatieversneller

Het actief farmaceutisch ingrediënt in de nieuwste coronavaccines is  synthetisch nucleoside-gemodificeerd boodschapper-RNA (modRNA) die onze cellen ertoe aanzet het Spike oppervlakte-eiwit (Spike protein) van SARS-CoV-2 te maken. Vervolgens reageert ons…

22-11-2021
Coronacrisis als innovatieversneller
19 november 2021

Afvaleters op het bord: Meelwormen als circulaire schakel

Half mei 2021 is de meelworm door het EU-agentschap voor voedselveiligheid goedgekeurd voor menselijke consumptie. En in september 2021 is een EU wetswijziging goedgekeurd waardoor verwerkte meelwormen toegelaten zijn als…

19-11-2021
Afvaleters op het bord: Meelwormen als circulaire schakel
5 november 2021

Environmental proteomics, het gebruik van proteomics methoden voor milieu monitoring

Proteomics is een gevestigde discipline die zich richt op de studie van het eiwitprofiel van organismen. Hoewel hoofdzakelijk toegepast in klinische studies, worden proteomics benaderingen gebruikt voor milieudoeleinden, met name…

05-11-2021
Environmental proteomics, het gebruik van proteomics methoden voor milieu monitoring
4 november 2021

Toenemende aandacht voor de drinkwaterinstallatie

De waterkwaliteit in de drinkwaterinstallatie komt onder druk te staan door een waaier aan ontwikkelingen. Er zijn veranderingen in de drinkwaterinstallatie zelf (het technische systeem), in het gebruik daarvan (waterverbruik),…

04-11-2021
Toenemende aandacht voor de drinkwaterinstallatie
15 oktober 2021

Institutional Trust

This trend alert looks at the topic of institutional trust. The Netherlands has traditionally been considered a relatively stable ‘high-trust society’ when looking at institutional trust. But why has there…

15-10-2021
Institutional Trust
12 oktober 2021

Duurzame financiering assets

De investeringsopgave van drinkwaterbedrijven stijgt met 50% in de komende 10 jaar vanwege een veranderende watervraag, verouderend assetsysteem en klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt het investeringsbudget steeds beperkter. Deze wordt wettelijk begrensd…

12-10-2021
Duurzame financiering assets
29 september 2021

Rijn als regenrivier

Door veranderingen in klimaat zal het afvoerregime van de Rijn grilliger worden met een hogere afvoer in de winter en een lagere afvoer in de zomer. Hierdoor krijgt de Rijn…

29-09-2021
Rijn als regenrivier
28 september 2021

Passive sampling van micro- organismen en DNA

Passive sampling wordt toegepast voor het bemonsteren van chemische stoffen in verscheidene milieus. Hierbij worden stoffen geaccumuleerd in een matrix over een lange periode zodat de gemiddelde concentratie met een…

28-09-2021
Passive sampling van micro- organismen en DNA
24 augustus 2021

De Bossenstrategie in waterperspectief

De landelijke Bossenstrategie omvat plannen voor een substantiële uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de Nederlandse bossen. Hoewel concrete invulling en financiering grotendeels nog ontbreken, bieden de bosuitbreiding en -herstelambities potentieel belangrijke…

24-08-2021
De Bossenstrategie in waterperspectief
11 augustus 2021

Metaal-organisch raamwerken

MOFs zijn poreuze materialen die door de adsorptie van specifieke stoffen veel mogelijkheden bieden voor waterzuivering. ‘MOF’ staat voor metaal-organisch raamwerk, waarbij een metaalion of metaalcluster aan organische liganden gebonden…

11-08-2021
Metaal-organisch raamwerken
29 juni 2021

Emerging cybersecurity and cyber-physical threats in water systems

Cyber-attacks and cybersecurity incidents have increased in frequency and magnitude in recent years, usually having the form of data breach events, traffic interception or malware, ransomware and phishing attacks. Critical…

29-06-2021
Emerging cybersecurity and cyber-physical threats in water systems
31 december 2020

Omslagpunt Decentralisatie

In het verkiezingsprogramma van de VVD voor de Tweede Kamer 2021- 2025 staat een opvallende zinsnede. Opvallend omdat het een omslagpunt signaleert: “Een terugtrekkende overheid gold decennialang als het recept…

31-12-2020
Omslagpunt Decentralisatie
30 december 2020

Groene Groei vs. Post-groei

Nu de Coronacrisis onze kwetsbaarheid heeft blootgelegd, de economie in crisis is beland en de wereld gedwongen is tot reflectie over de essentie van het leven, wakkert ook de discussie…

30-12-2020
Groene Groei vs. Post-groei
23 december 2020

Lobbycratie

Lobby is van alle tijden. Ook het concept ‘lobbycratie’ is niet nieuw. Maar er zijn wel recente signalen dat de lobby nieuwe vormen aanneemt en meer invloed krijgt, in Nederland…

23-12-2020
Lobbycratie
19 december 2020

Complotwappies of kritische denkers

De afgelopen maanden is er toenemende aandacht voor complottheorieën. De verspreiding van COVID-19 geeft bijvoorbeeld aanleiding tot de meest uiteenlopende verklaringen over het ontstaan van het virus, de wijze waarop…

19-12-2020
Complotwappies of kritische denkers
17 december 2020

De top van de afvalberg

Waar het gedachtegoed over een kringloopeconomie of circulaire economie in vrijwel elke sector is doorgedrongen, zijn we op dit moment nog ver verwijderd van dit ideaal. Sterker nog, we leven…

17-12-2020
De top van de afvalberg
27 oktober 2020

Een reis naar het vakantielandschap van de toekomst

De toerismesector had de afgelopen jaren de wind in de zeilen. 2019 was het tiende opeenvolgende jaar van groei van wereldwijde buitenlandse toeristen sinds de economische crisis van 2009. In…

27-10-2020
Een reis naar het vakantielandschap van de toekomst
15 september 2020

Kweekvlees

In 2013 werd de eerste kweekvleesburger met veel bombarie gepresenteerd aan de wereld. Nu, meer dan 7 jaar later, is deze nog niet te vinden in de schappen bij de…

15-09-2020
Kweekvlees
15 augustus 2020

Dynamische prijsstelling

Als gevolg van de droogte in het voorjaar van 2020 in combinatie met de COVID19-lockdown zijn de drinkwaterbedrijven zich de laatste maanden meer bewust van de noodzaak om de dagelijkse…

15-08-2020
Dynamische prijsstelling
29 juli 2020

Biologische behandeling van omgekeerde-osmoseconcentraat

Door verslechtering van de waterkwaliteit van conventionele bronnen wijken drinkwaterbedrijven en andere sectoren vaak uit naar zuiveringstechnieken die nanofiltratie en/of omgekeerde osmose (RO) bevatten. Reststromen van deze membraanscheidingstechnieken, het concentraat,…

29-07-2020
Biologische behandeling van omgekeerde-osmoseconcentraat
29 mei 2020

Composietmaterialen in drinkwaterzuivering

Composietmaterialen staan volop in de belangstelling. Door de combinatie van verschillende materialen in één geheel kunnen ook verschillende eigenschappen worden gecombineerd, wat een synergistisch effect kan hebben. In de drinkwaterzuivering…

29-05-2020
Composietmaterialen in drinkwaterzuivering
21 januari 2020

Disruptive technologies for hybrid systems

Technological advancements are changing the way we think and provide infrastructure services. The water sector is entering a new era of water management where conventional centralised systems are making way…

21-01-2020
Disruptive technologies for hybrid systems
18 december 2019

Verwachtingen betreffende de relatie burger overheid in 2030

Tijdens het schrijven van deze trendalert, eind 2019, wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de misstanden bij de Belastingdienst omtrent het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Wanneer staatsecretaris Menno…

18-12-2019
Verwachtingen betreffende de relatie burger overheid in 2030
6 december 2019

Weersextremen in de bestuursakkoorden waterschappen

Na de zomer van 2018 stond droogte opeens hoog op de agenda in Nederland. Ook in de waterschapsverkiezingen, die 20 maart 2019 plaatsvonden, werd hier veel aandacht aan besteed. In…

06-12-2019
Weersextremen in de bestuursakkoorden waterschappen
6 november 2019

Het belang van resilience in de drinkwatermicrobiologie

Recent wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd naar het effect van verstoring op de bacteriegemeenschap, waarbij de gemeenschap resistent kan zijn tegen een verstoring, tijdelijk verandert (resilience), dezelfde functies behoudt (functionele…

06-11-2019
Het belang van resilience in de drinkwatermicrobiologie
9 oktober 2019

Dare to be Grey

Politieke en maatschappelijke discussies worden in toenemende mate gekenmerkt door polarisatie en een verharding van het debat. De discussie wordt gedomineerd door de extremen en het zogenaamde ‘grijze midden’ wordt…

09-10-2019
Dare to be Grey
12 juli 2019

Inventarisatie toepasbaarheid LD-IR spectroscopie voor de typering en analyse van bacteriële biofilms

Nagroei en biofilmvorming van micro-organismen op leidingmateriaal en membranen leidt tot problemen binnen drinkwatersystemen. Om biofilmvorming tegen te gaan is kennis over de dynamiek van biofilmvorming (figuur 1) en compositie…

12-07-2019
Inventarisatie toepasbaarheid LD-IR spectroscopie voor de typering en analyse van bacteriële biofilms
4 juli 2019

Elektrochemische technieken in drinkwaterzuivering

Elektrochemische processen maken de laatste jaren steeds meer hun opwachting in diverse drinkwaterzuiveringsprocessen. Het gaat dan om elektrocoagulatie/-flocculatie, elektro-oxidatie, toepassing van elektrisch geleidende membranen, en de verwijdering van ionen door…

04-07-2019
Elektrochemische technieken in drinkwaterzuivering

Retrotopie: vroeger was alles beter

Wie niet meer in de toekomst gelooft, gaat over het verleden dromen. Zo ontstaat er volgens de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman een ‘retrotopie’, het verlangen naar de terugkeer naar een…

04-07-2019
Retrotopie: vroeger was alles beter
19 juni 2019

Leve de natuur, weg met het bos?

Het rommelt in de Nederlandse bossen. Wagenings onderzoek heeft aangetoond dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 1,5% afnam (5.399 ha). Opvallend is dat het grootste deel…

19-06-2019
Leve de natuur, weg met het bos?
7 juni 2019

Integraal ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

De topologie van ondergrondse infrastructuur volgt vaak het stratenpatroon. De voorkeur voor bepaalde stratenpatronen verandert. Voor de VS heeft Southworth laten zien hoe er een evolutie van blokkenpatroon naar woonerven…

07-06-2019
Integraal ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

Digitale tweelingen

Digitale tweelingen zijn virtuele replica’s van fysieke apparaten of systemen. Door grote hoeveelheden real-time informatie van sensoren kan de werkelijkheid steeds nauwkeurigere digitale worden gesimuleerd. Tevens biedt de toegenomen rekenkracht…

07-06-2019
Digitale tweelingen
10 april 2019

Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen

Het beheersen van microbiologische risico’s heeft de hoogste prioriteit bij waterhergebruik. In plaats van één drinkwaterkwaliteit voor alle gebruiksdoelen wordt daarbij een ‘fit for purpose’ benadering gehanteerd, gebruik makend van…

10-04-2019
Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen
9 april 2019

Panorama Nederland: positief en verbeeldend

Nederlanders denken minder positief over de samenleving dan voorheen. Er is behoefte aan een nieuw verhaal om mensen weer te laten verlangen naar een mooie toekomst. Verbeelding is de afgelopen…

09-04-2019
Panorama Nederland: positief en verbeeldend
6 februari 2019

Grenzen dicht voor invasieve exoten

Zijn waterbedrijven wel voldoende voorbereid op de gevolgen die invasieve exoten met zich meebrengen? De afgelopen decennia is het aantal exoten dat zich in Nederland heeft gevestigd exponentieel toegenomen. De…

06-02-2019
Grenzen dicht voor invasieve exoten
11 december 2018

Alternatieve vlokmiddelen

Het coagulatie/flocculatie-proces speelt een belangrijke rol in (drink)waterzuiveringsprocessen. Hiervoor worden meestal ijzer- en aluminiumverbindingen gebruikt, maar die dragen significant bij aan de milieu-impact van het totale proces. Om die impact…

11-12-2018
Alternatieve vlokmiddelen
5 december 2018

Drugsafval in de watersector

Nederland kent een bloeiende illegale industrie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamine (speed), MDMA (XTC) en “designer-drugs”. Bij deze productie komen allerlei afvalstoffen vrij die vaak worden gedumpt…

05-12-2018
Drugsafval in de watersector
4 december 2018

Netneutraliteit

Er woedt een harde politieke strijd en een machtstijd tussen grote technologiebedrijven over de toekomst van het internet. Blijft het internet een open en vrij toegankelijk netwerk voor het uitwisselen…

04-12-2018
Netneutraliteit
29 november 2018

Activistische beleggers en milieurechtszaken

Multinationals en overheden ondervinden via een aantal nieuwe en creatieve wegen druk om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van milieuproblemen zoals klimaatverandering en luchtkwaliteit. Mensen die het onterecht…

29-11-2018
Activistische beleggers en milieurechtszaken
19 november 2018

Gouden tijden voor private equity

In hoeverre zal de water(technologie)sector beïnvloed worden door private equity investeerders? In de huidige situatie van economische hoogconjunctuur hunkeren beleggers om hun geld beschikbaar te stellen aan private equity investeerders…

19-11-2018
Gouden tijden voor private equity
15 november 2018

Escapisme: emotioneel en fysiek

Het verlangen naar escapisme als gevolg van onze complexer wordende maatschappij neemt toe. Door de toenemende druk om te presteren en de opkomende digitalisering is het streven om af te…

15-11-2018
Escapisme: emotioneel en fysiek
14 november 2018

Clusteranalyse leidingnet

De netwerktopologie van een drinkwaterdistributiesysteem is complex. Mensen delen zo’n netwerk automatisch in clusters in, bijvoorbeeld op basis van functie of nabijheid, zodat ze meer inzicht krijgen en eenvoudiger een…

14-11-2018
Clusteranalyse leidingnet
23 oktober 2018

Substitutie van schadelijke stoffen

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is in de afgelopen 50 jaar flink verbeterd, maar volgens het Europese Milieuagentschap behoort het Nederlandse oppervlaktewater ook nog steeds tot het meest vervuilde…

23-10-2018
Substitutie van schadelijke stoffen
16 augustus 2018

De donuteconomie

Sinds de kredietcrisis van 2007 is de kritiek op de neo-klassieke economie uit verschillende richtingen toegenomen. Toch blijft deze manier van denken dominant bij politici en beleidsmakers. In Doughnut Economics…

16-08-2018
De donuteconomie
29 mei 2018

Gegamificeerd gehoorzaamheid

Bereken hier snel en makkelijk uw sociale score. Of doe de uitgebreide test van de NOS om te zien hoe deze score uw leven zou kunnen bepalen. Nu is de…

29-05-2018
Gegamificeerd gehoorzaamheid
19 april 2018

Omgevingsbeleid in ontwikkeling

Naar verwachting treedt in 2020 de nieuwe Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet vindt integratie plaats van sectorale wetgeving op het gebied van natuur, milieu, water, infrastructuur en de ruimtelijke…

19-04-2018
Omgevingsbeleid in ontwikkeling
22 december 2017

Data als dwarsverband

Vitale economische en maatschappelijke processen zijn tegenwoordig afhankelijk van ICT systemen die in essentie werken op basis van schier eindeloze reeksen nullen en enen. De digitale samenleving wordt gekenmerkt door…

22-12-2017
Data als dwarsverband
17 oktober 2017

Post-feitenmaatschappij

Sinds Brexit en de verkiezingen in de VS wordt er veel gesproken over de post-feitenmaatschappij en de rol die ‘feiten’ spelen in het publieke debat. In deze trendalert nemen we…

17-10-2017
Post-feitenmaatschappij
6 oktober 2017

Nieuwe VR, AR en MR technieken en toepassingen

Waarom met een SpaceX raket de ruimte in, met alle kosten en risico’s van dien, als SpaceVR een vergelijkbare ervaring kan bezorgen? Virtuele werkelijkheid (Engels: virtual reality, VR) simuleert ervaringen…

06-10-2017
Nieuwe VR, AR en MR technieken en toepassingen

Nieuwe Ethische Uitdagingen en Antwoorden

Ethiek is een onderwerp dat veelal abstracte, filosofische vragen oproept. In een maatschappij gevormd door globalisering, secularisatie en postmodernisme is er echter een groeiende vraag naar toegepaste ethiek. Hoe gaan…

06-10-2017
Nieuwe Ethische Uitdagingen en Antwoorden
27 september 2017

One water, one health

Hoe denken onze eigen water experts over de belangrijkste trends in hun vakgebied? De International Water Association heeft deze vraag voorgelegd aan hun expert groepen. Als opvallende hoofdtrend komt naar…

27-09-2017
One water, one health
1 juni 2017

Werken in de Arbeidsmarkt van de Toekomst

Is de watersector wel voldoende voorbereid op de werknemer van de toekomst in een veranderende samenleving?

01-06-2017
Werken in de Arbeidsmarkt van de Toekomst
22 december 2016

Decentrale Digitale Democratie

Als gevolg van toenemende digitale mogelijkheden en afnemend vertrouwen in bestaande politieke instituties ontstaan er in heel Europa nieuwe vormen van digitale democratie die vaak sterk lokaal georganiseerd zijn.

22-12-2016
Decentrale Digitale Democratie
5 december 2016

Biomimicry: omringd door de genialiteit van de natuur

Gebouwen op temperatuur houden, zout water ontzilten, zeer sterke structuren bouwen en zuinig omgaan met zoet water. Zomaar enkele uitdagingen die de mens al jaren met meer of minder succes…

05-12-2016
Biomimicry: omringd door de genialiteit van de natuur
27 november 2016

De Betekeniseconomie

Na de kredietcrisis is van bovenaf in het financieel-economisch systeem geen structurele verandering doorgevoerd; maatschappelijke aandacht verslapt en de politieke noodzaak ebt weg. Van onderop zien we echter wel steeds…

27-11-2016
De Betekeniseconomie
21 november 2016

Een oceaan vol technische mogelijkheden

Is de oceaan in 2050 een leeggeviste en uitgeputte onderwaterwereld die voortdurend voor militaire conflicten tussen landen zorgt? Of is de oceaan onze bondgenoot die helpt om negen miljard mensen…

21-11-2016
Een oceaan vol technische mogelijkheden
16 november 2016

Mainports Voorbij

De haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol zijn als mainports voor de economie en vestiging van bedrijven van grote waarde voor Nederland. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur…

16-11-2016
Mainports Voorbij
5 juli 2016

Van Piekolie tot Koolstofzeepbel

In plaats van de vrees voor het opraken van fossiele brandstoffen, overheerst nu de angst dat we er weleens teveel van zouden kunnen hebben. Zeker als de energietransitie zich voortzet langs de lijnen van het Parijse klimaatakkoord. Dit betekent onder andere dat de waarde van de huidige voorraden en de aanpalende infrastructuur op termijn zal moeten worden afgewaardeerd. Als dat te plotseling gebeurt, zullen de economische gevolgen groot zijn. De Nederlandsche Bank pleit daarom voor een geplande en geleidelijke transitie, met duidelijke doelstellingen en transitiepaden. Het is waarschijnlijk dat de watersector hier ook een rol in zal krijgen. Zowel in haar eigen transitie als in een bijdrage aan de energietransitie.

05-07-2016
Van Piekolie tot Koolstofzeepbel

Afnemende Biodiversiteit: indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

Biodiversiteit is van waarde voor ecosysteemprocessen en –diensten; teruggang in biodiversiteit is een verlies voor mens en natuur. De afname van biodiversiteit krijgt ook steeds meer maatschappelijke belangstelling. Het grote publiek hecht niet alleen belang aan het verlies van grote soorten, zoals de ijsbeer, maar wordt zich ook steeds meer bewust van het nut van een diversiteit aan insecten. Aandacht voor soortenbehoud in de door de sector beheerde natuurgebieden draagt daardoor bij aan het behoud van biodiversiteit én aan het imago van de sector.

05-07-2016
Afnemende Biodiversiteit: indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

Citizen Science: burgers meten steeds meer zelf

Stel je voor dat je bijvoorbeeld geluidsoverlast en fijn stof in je wijk zelf kunt meten, delen en vergelijken met anderen, in real time. Hoe werkt dat technisch? Wat betekent dat voor burgers? Kunnen ze met data in handen zelf meer invloed op de leefomgeving uitoefenen? Vragen die des te relevanter zijn omdat zelf meten in toenemende mate gebeurt. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het zelf meten van de kwaliteit van kraanwater of zwemwater. Deze trendalert bespreekt de toename van zogenaamde burger-metingen en citizen science-initiatieven in de samenleving. Het brengt voor waterorganisaties risico’s met zich mee als burgers op eigen initiatief, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke organisaties, aan de slag gaan met het verzamelen en verspreiden van waterdata. Maar er zijn ook kansen voor waterorganisaties om burgers te betrekken bij watervraagstukken en het verzamelen van nieuwe data.

05-07-2016
Citizen Science: burgers meten steeds meer zelf
19 april 2016

Welvaart en Leefomgeving scenario’s van 2015: Nederland in 2030 en 2050

Deze trendalert geeft de kernpunten weer van de Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s uit 2015, de opvolgers van die uit 2006. Had de WLO 2006 nog vier scenario’s, de nieuwste…

19-04-2016
Welvaart en Leefomgeving scenario’s van 2015: Nederland in 2030 en 2050
7 december 2015

Trends in Europese Politieke Economie

Jeroen Dijsselbloem eist als voorzitter van de Eurogroep dat de Griekse staat haar belangen in drinkwaterbedrijven verkoopt. Als Minister van Financiën is hij gebonden aan wetgeving die dat binnen Nederland…

07-12-2015
Trends in Europese Politieke Economie

Monetaire Verruiming

Eind vorig jaar kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan monetaire verruiming toe te passen ter grootte van ongeveer 1 biljoen (duizend miljard) euro, ongeveer 7 procent van het totale…

07-12-2015
Monetaire Verruiming
1 december 2015

Maatschappelijke acceptatie gentechnologie

Er vinden kleine wijzigingen plaats in de maatschappij als het gaat om de ‘toelaatbaarheid’ van gentechnologie en synthetische biotechnologie, en het grote publiek maakt langzaam kennis met de mogelijkheden, maar…

01-12-2015
Maatschappelijke acceptatie gentechnologie
24 november 2015

Klimaattop Parijs: een politieke wending?

De domper van de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 ligt menigeen nog vers in het geheugen: er was weliswaar een akkoord, maar volgens velen was het erg zwak. Nu, zes…

24-11-2015
Klimaattop Parijs: een politieke wending?
1 september 2015

Slimme Robots: Waar blijven ze nou?

De Canadese liftende robot HitchBOT, die afgelopen maanden een rondreis maakte (o.a. door Nederland), werd 1 augustus in Philadelphia onthoofd. HitchBOT was een experiment om te onderzoeken of mensen robots…

01-09-2015
Slimme Robots: Waar blijven ze nou?
27 juli 2015

Vier Scenario’s voor de Circulaire Economie

De circulaire economie is relevant voor de watersector, vanwege de rol van water in veel circulaire processen. Bovendien vereist de circulaire economie integratie van de waterketen met andere ketens en…

27-07-2015
Vier Scenario’s voor de Circulaire Economie
25 juni 2015

Watermanagement: een islamitisch perspectief

Bij het inventariseren van relevante trends voor de watersector zien we recentelijk veel referenties naar een toename aan immigratie van niet-westerse allochtonen waarbij al snel drie vermeende ‘vraagstukken’ samen worden…

25-06-2015
Watermanagement: een islamitisch perspectief
23 juni 2015

MVO Trendrapport 2015

MVO Nederland signaleert zeven trends in het Trendrapport 2015 op basis van gesprekken met experts uit het bedrijfsleven. Door de beschreven trends heen wordt één ding duidelijk, de consument verwacht…

23-06-2015
MVO Trendrapport 2015
22 juni 2015

Gezonde verstedelijking

Gezondheid en stedelijke ontwikkeling worden steeds vaker met elkaar in verband gebracht door actoren in de weg- en waterbouw, transport, architectuur en het stadsbestuur. Verschillende rapporten en websites gaan in…

22-06-2015
Gezonde verstedelijking
2 juni 2015

Burgermacht OF Eigen Kracht?

In het in Maart 2014 verschenen rapport Burgermacht op Eigen Kracht presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een brede verkenning naar burgerparticipatie in Nederland. Het maakt daarbij onderscheid tussen twee…

02-06-2015
Burgermacht OF Eigen Kracht?
1 juni 2015

Energie-opslag

Energie-opslag is een cruciale factor voor het succes van duurzaam opgewekte elektriciteit. De voornaamste duurzame bronnen, zon en wind, hebben als eigenschap dat hun opbrengst sterk fluctueert in de tijd…

01-06-2015
Energie-opslag
24 maart 2015

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is het veelbesproken aanstaande handelsverdrag tussen de Verenigde Staten (VS) en Europa. Het verdrag is onder meer gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen…

24-03-2015
Het Transatlantic Trade and Investment Partnership
30 oktober 2014

Neonicotinoïden in water

In 2013 stelde de Europese Commissie een tweejarige moratorium in op het gebruik van drie types neonicotinoïden (neuro-actieve insecticiden) voor bloeiende gewassen.

30-10-2014
Neonicotinoïden in water

Food 2.0

Met het oog op een groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart en schaarste aan grondstoffen, zoeken we naar de gezondste, goedkoopste en duurzaamste manier om de wereld van die voedingsstoffen te voorzien.

30-10-2014
Food 2.0
3 juni 2014

Waterveiligheid: op naar een nieuwe risicobenadering?

De zorg voor fysieke veiligheid is een kerntaak van de overheid. De overheid is de afgelopen decennia in toenemende mate aangesproken op het afdekken van allerhande risico’s voor burgers en…

03-06-2014
Waterveiligheid: op naar een nieuwe risicobenadering?
25 mei 2014

Mondiale verbondenheid en inkomensongelijkheid

Eind 2012 publiceerde DHL de tweede editie van hun rapport over Mondiale Verbondenheid; een uitgebreide analyse van mondialisering.

25-05-2014
Mondiale verbondenheid en inkomensongelijkheid
14 mei 2014

Kenniscoproductie

In het nieuwe Europese innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon 2020 wordt veel belang gehecht aan kenniscoproductie en kennisvalorisatie. Kenniscoproductie is het ontwikkelen van kennis door wetenschappers samen met mensen uit beleid…

14-05-2014
Kenniscoproductie
16 april 2014

75 Topvrouwen over de BV Nederland

Op de denktanksessie van 6 februari jl. combineerden 35 strategen hun denkkracht, creativiteit en strategisch…

16-04-2014
75 Topvrouwen over de BV Nederland
6 maart 2014

Big Data: the art of the possible

Big Data is op dit moment een enorme hype. Zo’n veertig jaar na de start van het informatietijdperk neemt de snelheid waarmee data binnenstroomt nog steeds exponentieel toe, en lijken…

06-03-2014
Big Data: the art of the possible

SnappCar, Loops & Bitcoins: Naar een andere economie?

Concepten en initiatieven als de deeleconomie, de circulaire economie en lokale of virtuele valuta als Bitcoins raken steeds meer in zwang.

06-03-2014
SnappCar, Loops & Bitcoins: Naar een andere economie?
5 maart 2014

De Sociale Staat van Nederland 2013

MVO Nederland signaleert zeven trends in het Trendrapport 2015 op basis van gesprekken met experts uit het bedrijfsleven. Door de beschreven trends heen wordt één ding duidelijk, de consument verwacht…

05-03-2014
De Sociale Staat van Nederland 2013
9 december 2013

Sociale Innovatie: niet top-down of bottom-up maar horizontaal in netwerken

Op 10 september 2013 werd in Utrecht voor de vierde keer de jaarlijkse TrendRede van Nederland door twaalf prominente Nederlandse toekomstdenkers gepresenteerd.

09-12-2013
Sociale Innovatie: niet top-down of bottom-up maar horizontaal in netwerken
26 september 2013

Een wereld in onzekerheid

Waarheen beweegt het internationale systeem? Die vraag staat centraal in de jaarlijkse strategische monitor die de gezaghebbende denktank over internationale betrekkingen Clingendael in 2013 voor de tweede keer uitbracht.

26-09-2013
Een wereld in onzekerheid
27 augustus 2013

Trends & uitdagingen International Water Association en Joint Research Centre

IWA is een mondiaal netwerk van meer dan 10,000 professionals uit alle delen van de watercyclus die werkzaam zijn op verschillende gebieden van onderzoek tot in de praktijk.

27-08-2013
Trends & uitdagingen International Water Association en Joint Research Centre
21 augustus 2013

Next Nature

Next Nature vertolkt onze drang om dingen te beheersen en in onze pogingen daartoe creëren we Next Nature zelf en met elkaar. Deze vorm van natuur is echter onvoorspelbaar en…

21-08-2013
Next Nature
12 juli 2013

Actieve ouderen

De Nederlandse bevolking vergrijst in snel tempo. De verwachting is dat het aantal 65-plussers tot in 2040 toeneemt van 2,4 miljoen naar 4,5 miljoen mensen. Vergrijzing wordt in het maatschappelijke…

12-07-2013
Actieve ouderen
21 juni 2013

Groene daken en soil sealing

Groene daken; we zien ze steeds vaker terug in het stadsbeeld, van dikke bodemlagen met veel verschillende soorten planten die zelfs als daktuin worden gebruikt, tot een dun substraat waar…

21-06-2013
Groene daken en soil sealing

Serious Gaming

Bij games denk je als eerste aan vertier en entertainment. In de vorm van serious gaming vindt het spel steeds meer zijn weg naar de werkvloer.

21-06-2013
Serious Gaming
29 november 2012

Druk, drukker, drukst? Van Fast naar Slow Management

Dé trend op het vlak van organisatie, management en werk is Het Nieuwe Werken (HNW) met daarin “werknemer 2.0”.

29-11-2012
Druk, drukker, drukst? Van Fast naar Slow Management
31 augustus 2012

25 trends over evolutie

Evolutie beïnvloedt onze kijk op de toekomst door drie aannames, aldus Jeffrey Coker, auteur en bioloog aan de Amerikaanse Elon Universiteit.

31-08-2012
25 trends over evolutie

Nieuwe computertechnologie en de relatie met mensen

Twee hoofdsprekers op de conferentie van de World Future Society (WFS) bespraken de toekomst van de computertechnologie op geheel eigen wijze.

31-08-2012
Nieuwe computertechnologie en de relatie met mensen
9 augustus 2012

Revolutie 2.0

Het Amerikaanse tijdschrift Time riep ‘de demonstrant’ uit tot Person of the Year 2011. Maar wie zijn die demonstranten en wat beweegt hen?

09-08-2012
Revolutie 2.0

Van cyber- tot designspace: culturele trends & de Milleniumgeneratie

Voor het derde jaar op rij gaven twee leidende trendwatchers uit New York, Erica Orange en Jared Weiner, een toespraak op de conferentie van de World Future Society. Ze presenteerden…

09-08-2012
Van cyber- tot designspace: culturele trends & de Milleniumgeneratie
4 juni 2012

Tijd rijp voor Augmented Reality

Augmented Reality behoort tot de groep opkomende technologieën met verstrekkende gevolgen op korte termijn.

04-06-2012
Tijd rijp voor Augmented Reality
24 januari 2012

Naar een schone economie met de energieke samenleving

Nederland staat er goed voor anno 2011. We hebben een hoge kwaliteit van leven, een alsmaar stijgend inkomen,

24-01-2012
Naar een schone economie met de energieke samenleving

De Europese schuldencrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector

Eén van de eerste trendalerts en de eerste denktanksessie van DWSI (2009), gingen in op de toen heersende kredietcrisis en de oorzaken en de gevolgen hiervan voor Nederland.

24-01-2012
De Europese schuldencrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector
21 december 2011

Outlook 2012

Verkent u binnenkort de (verre) toekomst? Dan biedt deze trendalert uitkomst.

21-12-2011
Outlook 2012
16 november 2011

Regionale bevolkings-, en huishoudensprognose 2010 – 2030

De nieuwe regionale bevolkings- en huishoudensprognoses voor de periode 2010-2030 zijn in oktober 2010 gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

16-11-2011
Regionale bevolkings-, en huishoudensprognose 2010 – 2030

Early warning signalen Rijkswaterstaat

De waterdienst van Rijkswaterstaat (RWS) stelt jaarlijks een lijst met zogeheten ‘early warning’ signalen op.

16-11-2011
Early warning signalen Rijkswaterstaat
23 september 2011

Antibioticaresistentie

EHEC bacterie, Q-koorts en Antibioticaresistentie. Wat betekent het voor de watersector?

23-09-2011
Antibioticaresistentie
11 augustus 2011

Transsectorale innovaties

Lessen uit de installatiebranche en een verkenning over de grenzen van de bouw, industrie, techniek en zorgsector.

11-08-2011
Transsectorale innovaties
16 juni 2011

Grondstoffengebruik, -prijzen en -schaarste

Meer dan € 1,75 voor een liter benzine bij de pomp. De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste.

16-06-2011
Grondstoffengebruik, -prijzen en -schaarste

Welvaart en Leefomgevingsscenario’s (WLO)

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen.

16-06-2011
Welvaart en Leefomgevingsscenario’s (WLO)
25 februari 2011

Politieke en demografische inzichten uit het jaarcongres Trendbureau Overijssel

Een kijk op diverse trends en ontwikkelingen door de bril van prominente maatschappelijke figuren.

25-02-2011
Politieke en demografische inzichten uit het jaarcongres Trendbureau Overijssel
17 februari 2011

Antenne Drinkwater 2010

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ontwikkelingen geïnventariseerd die in de toekomst van belang kunnen zijn voor Nederlandse beleidsmakers op het gebied van drinkwater en het toezicht daarop….

17-02-2011
Antenne Drinkwater 2010
15 december 2010

De jeugd van tegenwoordig: een sociale tijdbom?

Trendonderzoekers van onderzoekbureau Motivaction brachten de waarden en levenshouding van 15- tot 23-jarigen (‘de grenzeloze generatie’, geboren tussen 1986 en 1993) in kaart.

15-12-2010
De jeugd van tegenwoordig: een sociale tijdbom?
16 november 2010

Outlook 2011

In de komende 10-30 jaar zal de maatschappij moeten leren omgaan met ‘piekverbruiken van alles’ – een tijdperk van kritische tekorten van een groot aantal grondstoffen en materialen.

16-11-2010
Outlook 2011

The Netherlands of 2040

In de jongste scenariostudie van het CPB The Netherlands of 2040 worden vier scenario’s voor de Nederlandse economie in 2040 geschetst.

16-11-2010
The Netherlands of 2040

Toekomstverkenning: ambities en de praktijk

In Nederland willen we steeds meer zekerheid over een steeds verdere tijdshorizon.

16-11-2010
Toekomstverkenning: ambities en de praktijk
25 juni 2010

Klimaat – waar gaan we als watersector vanuit?

Wat zijn geschikte klimaatadaptatie strategieën en welke maatregelen kunnen waterbedrijven het beste nemen? Lastige vragen.

25-06-2010
Klimaat – waar gaan we als watersector vanuit?

European Foresight Monitoring Network: Resultaten van vier jaar trendonderzoek

The European Foresight Monitoring Network (EFMN) is a European Union Seventh Framework Programme funded initiative to identify recent and ongoing foresight developments and, most importantly, distribute this information among practitioners,…

25-06-2010
European Foresight Monitoring Network: Resultaten van vier jaar trendonderzoek
9 maart 2010

Milieubalans ’09

De Milieubalans van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een jaarlijkse rapportage waarin de toestand en ontwikkelingen in het milieu worden besproken.

09-03-2010
Milieubalans ’09
15 februari 2010

Growing within Limits

Growing within Limits is een in oktober 2009 uitgebracht rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

15-02-2010
Growing within Limits
17 december 2009

Hoe denken 80.000 Nederlanders over maatschappelijke vraagstukken

21 minuten.nl is het grootste online opinieonderzoek dat in Nederland plaatsvindt. Het vond voor het eerst plaats in 2005, waarbij 150.000 Nederlanders een uitgebreide enquête invulden over maatschappelijke onderwerpen.

17-12-2009
Hoe denken 80.000 Nederlanders over maatschappelijke vraagstukken
26 augustus 2009

Sociaal Leren voor duurzaamheid

Er is groeiende erkenning in het milieubeheer dat hedendaagse ‘ongetemde vraagstukken’ een andere houding van de (water)manager vereisen.

26-08-2009
Sociaal Leren voor duurzaamheid
15 juni 2009

SCP, staat van de publieke dienst

De kwaliteit van de publieke dienstverlening krijgt steeds meer aandacht in het publieke debat, en in die zin kunnen we spreken van een trend. In de SCP- publicatie De staat…

15-06-2009
SCP, staat van de publieke dienst
23 maart 2009

Water in duurzaam Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de planbureaus (het planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau en het Sociaal-cultureel Planbureau) hebben op aanvraag van het kabinet gekeken naar duurzaamheid…

23-03-2009
Water in duurzaam Nederland

New Public Management: marktdenken binnen het (semi)publieke domein.

Concepten als efficiëntie, competitie en deregulering zijn de publieke, semipublieke en non-profit sector al een tijdje geleden binnengeslopen.

23-03-2009
New Public Management: marktdenken binnen het (semi)publieke domein.
11 maart 2009

Mega technologische trends volgens het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die zich vanuit een publieke invalshoek bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die de politiek daarover tijdig…

11-03-2009
Mega technologische trends volgens het Rathenau Instituut.

Technieken van de toekomst: wat zeggen de experts?

Dit rapport bevat een samenvatting van een aantal interviews met senior wetenschappers van KWR Watercycle Research Institute.

11-03-2009
Technieken van de toekomst: wat zeggen de experts?

Gaan we ontzouten?

Techcast is een technologiedenktank die wereldwijd de collectieve kennis van technologie experts samenbrengt om technologievoorspellingen te maken voor strategische zakenbeslissingen.

11-03-2009
Gaan we ontzouten?

Slimme materialen wachten op toepassingen

Gedurende de afgelopen 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op gebied van materiaalkunde.

11-03-2009
Slimme materialen wachten op toepassingen
5 maart 2009

Consument niet geïnteresseerd in verbetering drinkwaterkwaliteit

In 2008 deed PricewaterhouseCoopers in opdracht van Vewin een consumentenonderzoek over drinkwater.

05-03-2009
Consument niet geïnteresseerd in verbetering drinkwaterkwaliteit
20 februari 2009

De kredietcrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een extra raming uitgevoerd aan het einde van 2008 waarin vooruit werd gekeken naar economische ontwikkelingen in 2009 en 2010.

20-02-2009
De kredietcrisis en mogelijke gevolgen voor de watersector.
19 februari 2009

De sociale staat van Nederland 2007

Dit is de vierde aflevering van De sociale staat van Nederland, een tweejaarlijks rap- port van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp).

19-02-2009
De sociale staat van Nederland 2007
26 januari 2009

Bevolkingsprognoses tot 2050

Het CBS heeft eind december 2008 nieuwe nationale bevolkings- prognoses en allochtonenprognoses gepubliceerd. Deze prognoses worden elke twee jaar herzien. In deze trendalert zullen de prognoses op hoofdlijnen worden beschreven….

26-01-2009
Bevolkingsprognoses tot 2050
30 november 2008

De Nederlandse samenleving 2008

Belangrijke inzichten en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving staan beschreven in de nieuwe CBS-publicatie ‘De Nederlandse Samenleving 2008’.

30-11-2008
De Nederlandse samenleving 2008