Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Een publiek orgaan in een privaat jasje?

11 oktober 2011
Conferentiecentrum Beukenrode, Doorn
Een publiek orgaan in een privaat jasje?

Er is een sterke neiging om de fundamentele concepten ‘publiek’ en ‘privaat’ niet ideologisch, maar ‘objectief’ te benaderen. Daarnaast zoekt men de gulden middenweg tussen een publieke en private aanpak van watertaken. Dat zijn opvallende punten uit de denktanksessie die Dutch Water Sector Intelligence (DWSI) hield op 11 oktober jl. In denktanksessies van DWSI komen strategen van 22 deelnemende organisaties uit alle gelederen van de watersector bijeen. Zij reflecteren op basis van sociaal leren op een trend of ontwikkeling en gaan na hoe hier strategisch op in te spelen.

Deze sessie stond in het teken van de trend New Public Management (NPM). NPM is erop gericht de (semi)publieke sector ‘efficiënter’ en ‘effectiever’ te maken, door het volgen van een marktgerichte benadering in de publieke sector. Hierbij ligt de nadruk onder meer op financieel-economische uitgangspunten, prestatiemeting, introductie van concurrentieprikkels en aandacht op de individuele klant in plaats van op de gehele samenleving. Binnen de watersector zien we deze zaken terug, bijvoorbeeld in de vorm van de benchmark, meer marketing, het aanbieden van ‘private’ diensten en verregaande uitbesteding. Volgens de spreker op de sessie, historicus en filosoof prof. Frank Ankersmit, lopen hierdoor publieke en private aangelegenheden steeds meer door elkaar heen, terwijl deze volgens hem strikt gescheiden moeten blijven. “Doe je dat niet”, vervolgt hij, “dan riskeer je terug te gaan naar een feodaal stelsel, waarbij private instanties zich gaan mengen in publieke aangelegenheden”. Vandaar ook het thema van deze sessie: “een publiek orgaan in een privaat jasje?”

Het doel van de sessie was om te reflecteren op en te discussiëren over spanningsvelden die gepaard gaan
met deze trend. In een Lagerhuisdebat kregen denktankleden, opgedeeld in twee groepen, drie stellingen voorgelegd. De ene groep verdedigde de eerste stelling vanuit een privaat oogpunt, de andere groep vanuit een publieke invalshoek. Bij stelling twee werden die rollen omgedraaid. Dat leverde bij tijd en wijlen vuurwerk op. Zo werd enerzijds gesteld dat “de benchmark innovaties stimuleert en beloftes meetbaar maakt”, anderzijds dat de benchmark slechts aandacht vestigt op “geselecteerde punten” en op “verkeerde prikkels als de prijs”. Bij de derde en laatste stelling mocht elke deelnemer vanuit zijn of haar eigen standpunt debatteren. Opvallend hierbij was dat men de stelling “objectief” benaderde en consensus probeerde te zoeken tussen een private en publieke aanpak van watertaken. Daardoor ontbrak in het derde debat de ideologische insteek die schuilgaat achter de termen “publiek” en “privaat”, aldus Ankersmit. Maar bovenal was het een boeiend en leerzaam debat, die nieuwe strategische inzichten voor de deelnemers opleverde. Het is nu aan hen die te vertalen in responsstrategieën voor de eigen organisatie.

Download bijeenkomst verslag