Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Financieel beleid in de watersector: trends & visies

9 oktober 2012
De Kloosterhoeve, Harmelen
Financieel beleid in de watersector: trends & visies

“Nederland is een waterland, maar niet meer als het aan de EU ligt”. Dat concludeerde gastspreker en vooraanstaand econoom Flip de Kam op basis van de discussies die deelnemers met elkaar voerden in een enerverende DWSI denktanksessie over financieel beleid in de watersector.
Hiermee doelde hij op de constatering dat de strategieën van waterorganisaties sterk afhangen van financieel beleid, dat op zichzelf weer in belangrijke mate wordt vormgegeven door externe financieel – economische ontwikkelingen. Vooral EU regelgeving, al dan niet als reactie op de crises, lijkt de watersector te gaan raken (bijvoorbeeld via de Wet Hof).

De omvang en het belang van de financiële sector is in korte tijd enorm toegenomen, en financieel-economische ontwikkelingen zijn daarmee in de gehele maatschappij voelbaar. Zoals de krediet- en schuldencrisis. Deze crises zorgen voor een brede discussie over financieel-economische aannames en geven zelf weer nieuwe impulsen en “oplossingen” in. Dit laat de publieke sector natuurlijk ook niet onberoerd. Vooral (EU) wetgeving als gevolg van de crises lijkt de publieke sector, en daarmee waterorganisaties, te raken. Hoe hangt dit alles samen met het financiële beleid van organisaties in de watersector? Op welke aannames berust dit beleid en, gezien ontwikkelingen en verwachtingen over de toekomst, hoe moeten we die straks vormgeven? Daarin kregen deelnemers in deze sessie meer inzicht.

Vooraanstaand econoom, publicist en columnist Flip de Kam voorzag de deelnemers van een kritische beschouwing op de huidige en toekomstige financieel-economische ontwikkelingen. De huidige stand van de Nederlandse economie is weinig florissant, toonde De Kam aan. En voor de toekomst liggen er grote uitdagingen in het verschiet, waarvan de Wet Hof de meest ingrijpende is. Die schrijft voor dat ook de decentrale overheden (waaronder waterschappen) tezamen hun steentje moeten bijdragen in het terugdringen van het begrotingstekort van het Rijk. Daarnaast zullen zij tegemoet moeten komen aan begrotingsregels van de EU, waardoor o.a. investeringen in het geding komen. De Kam schetste vervolgens mogelijke oplossingsrichtingen, die van grote waarde bleken voor de deelnemers aan de sessie.
In werksessies pasten deelnemers de “Causal Loop Diagram” toe op het financiële beleid van de eigen organisaties. Hiermee worden aannames die tot het huidige financiële beleid hebben geleid blootgelegd en wordt in kaart gebracht waarom men tot bepaalde keuzes is gekomen. Vervolgens ging men na of in het licht van toekomstige trends en verwachtingen aspecten van het huidige beleid nog wel voldoen. Uit deze intensieve exercitie bleek vooral welke invloed de politiek heeft op interne beslissingen. Wel of niet privatiseren, de roep om transparantie of om soberheid werken direct door in het financiële, en daarmee het strategisch beleid van waterorganisaties. In de toekomst zal EU wetgeving steeds meer bepalend zijn, zo werd voorzien. Vandaar de uitspraak van De Kam dat “Nederland nog waterland mag zijn, zolang de EU dat toestaat”.

Download bijeenkomst verslag