Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Meer opa’s en oma’s in 2050: ook zonder corona babyboom?

1 maart 2022


Meer opa’s en oma’s in 2050: ook zonder corona babyboom?

Aanleiding voor deze trendalert was een recente verkenning van de bevolking in 2050 door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Centraal Bureau van Statistiek. Demografische trends in bijvoorbeeld geboortecijfers, migratie en levensverwachting hangen samen met onder andere het opleidingsniveau van de bevolking-, de omvang van de beroepsbevolking-, een veranderende zorgvraag- en veranderingen in de vraag naar woningen in de toekomst. Deze trends en hun doorwerking in de omvang en samenstelling van de Nederlandse samenleving, hebben ook invloed op de watersector. In deze trendalert wordt gekeken naar een aantal verschillende demografische scenario’s en mogelijke gevolgen voor de watersector; zoals eventuele tekorten aan personeel, de kans op toenemende hoeveelheden medicijnresten in het water en een grote(re) bouwopgave door een mogelijk groeiende woningcrisis. Enkele oplossingen voor deze problemen worden in deze trendalert gepresenteerd. Ook wordt het belang van bestaande projecten benadrukt; zoals het inclusiever en meer divers maken van het personeelsbestand, de relevantie van projecten gericht op medicijnresten in het water en het inzetten op het sturend maken van bodem en water bij ruimtelijke planvorming.

Log in om deze trendalert te downloaden