Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Naar een herordening voor ruimtelijke ontwikkeling in Nederland?

4 juli 2023


Naar een herordening voor ruimtelijke ontwikkeling in Nederland?

Met het coalitieakkoord uit 2022 is de ambitie uitgesproken om ‘Water
en bodem sturend’ te laten zijn voor de toekomstige inrichting van het
land. Deze roep om een sturende functie van water en bodem in de
ruimtelijke ordening is niet nieuw, maar het belang ervan en de
urgentie om een ‘watertransitie’ vorm te geven is merkbaar in de
maatschappij.
Er zijn signalen dat deze ambitie breed wordt opgepakt. Vanuit
verschillende beleidsdomeinen is er aandacht voor water en bodem,
maar het blijft de vraag of nationale politieke prioriteit voldoende is voor
een omslag naar een nieuwe uitvoeringspraktijk. Het ruimtelijk beleid
voor het komende decennia wordt zo veel mogelijk in samenspraak met
decentrale overheden – m.n. provincie – vormgegeven. Uiteindelijk zal
een nieuwe Nota Ruimte moeten zorgen voor een meer bindend en
sturend kader voor de ruimtelijke planning in Nederland. Maar wat is er
tegen die tijd over van het nieuwe discours ‘Water en bodem sturend’?
Zal het deze keer wel lukken om water en bodem meer voorrang te
geven in ruimtelijke ontwikkeling, en waarom? En wat betekenen de
huidige beleidsontwikkelingen voor de watersector?

Log in om deze trendalert te downloaden