Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

1e denktanksessie

Water-Voedsel-Energie Nexus

5 april 2011
Kloosterhoeve, Harmelen
Water-Voedsel-Energie Nexus

De Water-Voedsel-Energie Nexus vormde het thema van de denktanksessie op 5 april 2011. De denktank tackelde daarin de vraag hoe de stad van 2040 wordt voorzien van water, voedsel en energie. Nog altijd door drie grotendeels los van elkaar opererende sectoren? Of zijn sectorgrenzen dan zo vervaagt dat de stad op integrale wijze bediend wordt van haar drie basisvoorziening en?

De sessie werd ingeleid door gastspreker Carolyn Steel, auteur van bestseller The Hungry City: How Food Shapes Our Lives. Zij liet zien hoe voedsel lange tijd nauw verweven was met de culturele, politieke en fysieke vorming van de stad en haar inwoners. Voedsel vormde letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het bestaan in een stad. Letterlijk, daar de (voedsel)markt zich bevond in het stadshart met daaromheen de belangrijkste instituties en figuurlijk, omdat het leven van mensen draaide om het verbouwen en vergaren van voedsel. Die verwevenheid is er nu nog steeds, maar het is een volledig impliciete geworden, stelt Steel. We weten niet meer waar het eten vandaan komt of hoe het gemaakt wordt. En het maakt ons blind voor de grote consequenties van ons huidige, mondiale voedselsysteem. Zoals het feit dat 70% van de mondiale zoetwatervoorziening wordt gebruikt voor landbouw.

Concepten als de watervoetafdruk slaan doeltreffend de brug tussen water, voedsel en energie. De watervoetafdruk maakt ons bewust van de “virtuele” import van water, door de import van voedsel uit al dan niet waterschaarse gebieden. Dergelijke concepten met oog voor complexe onderlinge relaties, zijn ook de watersector steeds minder vreemd. Het denken in keten of cycli, gaf ook de denktank aan, wint terecht aan belang in de watersector. Verder wees de denktank op veel nuttige kennis die al in de watersector aanwezig is. Die kan worden ingezet ten behoeve van een duurzame voedsel- en energieproductie: denk aan koude-warmteopslag, het terugwinnen van nutriënten uit afvalwater en het creatief inzetten van omzettingstechnieken. Om daaraan nadere invulling te geven, zijn het vormen van coalities, ook minder voor de hand liggende, vereist. De denktank kwam voorts met het idee van een vernieuwde vorm van beprijzing. Een die een integraal kostenplaatje van voedsel, water, en energie mogelijk maakt en die beter rekening houdt met ‘virtuele’ kosten. En de veelgeroemde kracht van social media kan ook hier worden ingezet om een duurzame omgang met water, voedsel en energie te stimuleren.

Deze voorstellen liggen in lijn met wat Steel beoogd: een herbezinning op onze omgang met water, voedsel en energie. Het komt boven alles neer op visie, stelt ze, en het maken van normatieve keuzes. Veranderen we bijvoorbeeld ons eetgedrag of verbouwen we intensief vlees en vis in flatgebouwen? Nieuwe, integrale netwerken op stedelijk niveau en tussen steden en het achterland kunnen helpen een omgeving te creëren waarin dit soort fundamentele vraagstukken worden getackeld en positieve verandering wordt ingezet. Veel bewegingen zijn al gaande of relaties al impliciet aanwezig. Zo ook de samenhang tussen water, voedsel en energie, zo leidde Steel af uit de sessie. Het is nu zaak ook deze nexus de juiste richting in te sturen. Neemt de watersector het initiatief?

Download bijeenkomst verslag